به مردم کوپن الکترونیکی مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر داده می شود
قالیباف رئیس مجلس خبر داد: به مردم کوپن الکترونیکی مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر داده می شود...